Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej jest dobrowolnym porozumieniem gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, działających na rzecz rozwoju Ziemi Cieszyńskiej i powstało w oparciu o wieloletnią tradycję współpracy w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań zainicjowanych przez zlikwidowany Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Stowarzyszenie działa od roku 2009.

Członkami Stowarzyszenia są podmioty samorządowe zlokalizowane na terenie powiatu cieszyńskiego, a są nimi: Gminy Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów członkowskich z wykorzystaniem w jak największym stopniu inicjatyw europejskich ujętych w rożnych programach, poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

  1. ochrony środowiska: poprzez opracowywanie i wdrażanie systemu zrównoważonego zarządzania środowiskowego, opracowywanie dokumentacji i pozyskiwanie środków finansowych na realizację oraz prowadzenie robót w związku z ochroną wód zlewni rzek Wisły i Odry,
  2. gospodarki odpadami poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie wspólnego gospodarowania odpadami, w tym prowadzenie systemu segregacji odpadów,
  3. edukacji poprzez organizowanie szkoleń w tym dla pracowników samorządowych, opracowywanie wspólnych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. promocji Regionu poprzez upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, tworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla członków, organizowanie imprez, oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
  5. uznanych przez członków Stowarzyszenia za istotne,
  6. przyznawania Laurów Ziemi Cieszyńskiej: Srebrna oraz Honorowa Złota Cieszynianka, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie w ramach swoich zadań reprezentuje i broni interesów swoich członków w zewnętrznych kontaktach w kraju i za granicą, w szczególności w ramach współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami.